Quốc tế hóa phương pháp đào tạo đại học

Thực hiện nâng cấp chương trình, phương pháp giảng dạy, triển khai các chương trình đào tạo tài năng, nội dung và quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn đại học có uy tín trên thế giới được các trường tại Việt Nam tiến hành trong thời gian qua.

Quốc tế hóa chương trình đào tạo đại học

Quốc tế hóa chương trình đào tạo đại học

Điều kiện thực hiện chương trình đào tạo:

– Các trường đại học trong nước phải có cơ cấu, kỹ năng và khối lượng kiến thức tương đương với các trường uy tin ở nước ngoài. Tích cực cập nhật các kỹ thuât công nghệ tiên tiến trên thế giới và yêu cầu trong nước.

– Chương trình đạo tạo áp dụng theo phương thức tín chỉ tương đương với mô hình đào tạo nước ngoài về thời lượng phân bổ học trên lớp và tự học, lý thuyết và thực hành, thực tế.

– Lựa chọn những môn khoa học xã hội-nhân văn lựa chọn những môn học phug hợp với lý tưởng và chính trị Việt Nam trong khuôn khổ thời lượng được phân bổ cho khối kiên thức xã hội, từng bước đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu.

– Kết cấu chương trình đào tạo phải được triển khai chuẩn mô hình đào tạo tín chỉ.

Thực hiện quốc tế hóa phương pháp đào tạo:

Chính là việc lựa chọn phương pháp đào tạo gần gũi, tương thích và phù hợp với điều kiện cũng như mục đích giảng dạy trong nước. Phương pháp triển khai nội dung đào tạo:

– Bổ sung thêm những môn học, chuyên đề mà các trường đại học quốc tế uy tín đang thực hiện giảng dạy mà trong nước không có.

– Để nâng cao chất lượng dạy-học nên thực hiện loại bớt các môn học không cần thiết, lạc hậu.

– Triển khai kế hoạch sắp xếp khoa học số tín chỉ bắt buộc, tự chọn trong các môn học chuyên ngành và tự chọn tương đương với mô hình đào tạo nước ngoài.

Bổ túc ngoại ngữ cho sinh viên

Bổ túc ngoại ngữ cho sinh viên

– Chú trọng bổ túc ngoại ngữ đảm bảo chất lượng sinh viên sau khi ra trường có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ đáp ứng cho công việc và phát triển đất nước.

– Cập nhật chương trình đạo tạo phù hợp cho từng môn học để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, khoa học- công nghệ trong và ngoài nước.

Áp dụng quốc tế hóa phương pháp giảng dạy, khảo sát chất lượng định kỳ:

– Triển khai các chương trình dạy-học để sinh viên có thể phát huy khả năng sáng tạo cũng như bổ sung kiến thức cho mình, tạo tinh thần tự giác học tập, rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc, kỹ năng trình bày, kỹ năng xử lý và tìm kiếm thông tin hiệu quả.

– Đội ngũ giảng viên phải hoàn thành tốt vai trò tổ chức, định hướng cho sinh viên trong quá trình học, tư duy và rèn luyện kỹ năng.

– Tăng cường chất lượng đào tạo, duy trì mối liên kết giữa học và hành, giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học.

– Triển khai giảng dạy và học tập theo đúng mô hình đào tạo tín chỉ.

– Để thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng giảng viên, sinh viên cần phải tiến hành thường xuyên các hoạt động khảo sát, thảo luận chất lượng dạy-học, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho những lần đáng giá tiếp theo.

Như vậy để nâng cao chất lượng giáo dục đại học thì chủ trương thực hiện quốc tế hóa nội dung, phương pháp cũng như đánh giá sinh viên theo tiêu chuẩn đại học nước ngoài có uy tín là rất cần thiết và cần được tập trung đẩy mạnh thực hiện.