Quy định quản lý- sử dụng thiết bị y tế hiện hành (P1)

Mỗi sản phẩm cũng như vật tư y tế cần được trang bị bảo quản và sử dụng đúng cách tại các cơ sở y tế cũng như bệnh viện.

Quy định chung

Vật tư, thiết bị y tế là nguồn lực lớn, đảm bảo chất lượng hoạt động của bệnh viện.

Vật tư, thiết bị y tế phải được giao trách nhiệm bảo quản và sử dụng cho từng cá nhân đơn vị trong bệnh viện. Vật tư thiết bị y tế phải được sử dụng đúng quy định kỹ thuật bệnh viện và phải được khai thác hết công suất.

Quy định chung sử dụng vật tư xây dựng

Quy định chung sử dụng vật tư xây dựng

Quy định cụ thể

Trách nhiệm mua sắm vật tư, thiết bị y tế

Trưởng khoa, trưởng phòng căn cứ vào nhiệm vụ được giao và yêu cầu phát triển khoa học kĩ thuật của khoa, phòng làm dự trù xin mua vật tư thiết bị y tế.

Trưởng phòng Vật tư – thiết bị y tế có trách nhiệm:

Lập kế hoạch và mua vật tư, thiết bị y tế hàng năm theo quy định, sát với nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, khả năng tài chính, điều kiện lắp đặt và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của bệnh viện.

Hội đồng khoa học của bệnh viện làm tư vấn cho giám đốc trong xét chọn mua thiết bị y tế.

Việc mua vật tư thiết bị y tế phải được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Lĩnh phát vật tư, thiết bị y tế

Vật tư tiêu hao y tế bông băng, cồn, gạc… lĩnh tại kho của khoa dược và vật lư thông dụng: quần áo, bóng đèn, phích, chậu, giẻ lau, lĩnh tại kho của phòng hành chính quản trị và được thực hiện lĩnh và pháp theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Thiết bị y tế:

Giám đốc bệnh viện dựa vào kế hoạch đã duyệt và đề nghị của trưởng phòng vật tư thiết bị y tế ra quyết định giao thiết bị y tế mới cho khoa hoặc phòng sử dụng.

 

Trưởng khoa hoặc trưởng phòng nhận được thiết bị y tế phải chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tiếp nhận.

Trưởng phòng vật tư – thiết bị y tế chịu trách nhiệm bàn giao thiết bị y tế và lập biên bản bàn giao theo quy định.

Nếu là hàng viện trợ hoặc hàng không có đơn giá phải đề nghị Uỷ ban vật giá  Nhà nước tiến hành định giá trước khi giao thiết bị y tế.

Giao trách nhiệm quản lý sử dụng vật tư, thiết bị y tế

Giám đốc bệnh viện căn cứ vào đề nghị của trưởng khoa, trưởng phòng được trang bị thiết bị y tế kỹ thuật cao ra quyết định giao trách nhiệm quản lý và sử dụng cho từng cá nhân, đảm bảo mọi thiết bị y tế kĩ thuật cho đều có chủ.