THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CAO BẰNG THÁNG 9, THÁNG 10 NĂM 2012