Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của một công ty bảo vệ

Công ty bảo vệ chuyên cung cấp lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo và huấn luyện bài bản nhằm thực hiện công tác bảo vệ tại những địa điểm khác nhau như nhà trường, cơ quan, xí nghiệp…con người hay vận chuyển hàng hóa.

Nhiệm vụ của công ty bảo vệ:

– Thực hiện phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cấp phép trên địa bàn hoạt động

Chức năng nhiệm vụ của công ty bảo vệ

Chức năng nhiệm vụ của công ty bảo vệ

– Tổ chức hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập

– Quản lý các mặt kinh doanh tại địa bàn

– Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo qui mô định hướng của HĐTV .

– Chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân viên

– Thực hiện việc báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương theo qui định

– Thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo qui định của công ty.

– Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của văn phòng hàng năm

– Phối hợp với văn phòng công ty và các văn phòng khác trong việc khai thác khách hàng cũng như việc điều động nhân viên.

– Soạn thảo những văn bản pháp qui phục vụ cho các mặt hoạt động của văn phòng dựa trên những văn bản pháp qui của công ty.