Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C#

C# là một ngôn ngữ ứng dụng, biên dịch với công dụng đa năng được phát triển bởi hãng điều hành Microsoft. Ngôn ngữ này chính là phần mở đầu cho NET.Microsoft, được viết dựa trên ngôn ngữ C và C++ và ngôn ngữ Java.

Ngôn ngữ lập trình C#

Ngôn ngữ lập trình C#

Sự ra đời của ngôn ngữ C# chính là sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và ngôn ngữ lập trình Java…

Đây là một ngôn ngữ khá đơn giản với khoảng 80 từ khóa và khoảng 10 kiểu dữ liệu được dựng sẵn, nó mang tính diễn đạt khá cao.

Chức năng của C# hỗ trợ cho việc phát triển cấu trúc, hướng đối tượng và hướng thành phần trong lập trình phần mềm.

Là sản phẩm của nhóm lập trình Microsoft, với nhiều nhà phát triển giỏi và nổi tiếng với nhiều phần mềm ứng dụng, nhất là Turbo Pascal.

Đây là ngôn ngữ đa năng, hỗ trợ rất hữu ích cho quá trình lập trình phần mềm. Nội dung chính của một chương trình lập trình hướng đối tượng chính là lớp. Nó là một kiểu dữ liệu kiểu mới để mở rộng ngôn ngữ theo hướng cần giải quyết.

Các từ khóa trong ngôn ngữ C# được sử dụng để khai báo lớp, phương thức, thuộc tính mới, hỗ trợ định hướng đối tượng một cách đầy đủ nhất từ đóng gói, thừa kế và đa hình.

Ngôn ngữ đa năng C#

Ngôn ngữ đa năng C#

Khái niệm giao diện trong ngôn ngữ C# khá giống với Java, tức là nó có thể cài đặt nhiều giao diện khác nhau.

C# có dạng cấu trúc kiểu hạng nhẹ và bị giới hạn, tức là dạng cấu trúc không kế thừa hay có thể kế thừa nhưng có thể cài đặt nhiều giao diện khác nhau.

Ngoài ra, C# còn định hướng thành phần lập trình tức là các sự kiện và hướng dẫn khai báo, mô tả các thông tin thuộc tính, bảo mật.

Ngôn ngữ C# còn hỗ trợ cho việc thực hiện truy cập dữ liệu trực tiếp bộ nhớ từ con trỏ C++.

C# ra đời chính là công cụ hỗ trợ trực tiếp và đa năng nhất cho lập trình viên trong công việc phát triển phần mềm.