xe nâng điện

Hồ sơ thành lập công ty TNHH, Cổ phần, Hợp danh trọn gói

Bài viết hay

Để có thể sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ thành lập công ty trọn gói thì theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020, nhà đầu tư được lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhu cầu của mình gồm Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty cổ phần và Công ty hợp danh. Để đăng ký thành lập công ty bước đầu là cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính, cụ thể các hồ sơ bao gồm dành cho từng loại hình công ty được nếu như sau:

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên (Phụ lục I-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021);
 • Quy định công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì phải xuất trình kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và bản sao chứng minh nhân dân hiện hành của người đại diện theo ủy quyền quản lý tài sản của doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản điều chỉnh của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền nếu chủ doanh nghiệp là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Số lượng thành viên từ 02 đến dưới 50 thành viên.

Hồ sơ thành lập công ty 2 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký hồ sơ thành lập công ty trọn gói TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.
 • Đơn đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 kèm theo Thông tư 01/2021);
 • Quy định công ty;
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 kem theo Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác phải nộp bản sao chứng minh nhân dân hiện hành của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp; Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản điều chỉnh của Luật đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức / cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty cổ phần

Tối thiểu 03 cổ đông và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa mới có thể trở thành công ty đại chúng, tham gia thị trường chứng khoán.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 • Đơn đăng ký hồ sơ thành lập công ty cổ phần (Phụ lục I-4 kèm theo Thông tư 01/2021);
 • Quy định công ty;
 • Danh sách cổ đông của công ty (Phụ lục I-7 kèm theo Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu);
 • Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì phải nộp kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân của người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn kinh doanh; Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản điều chỉnh của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức / cá nhân thực hiện thủ tục.

Công ty hợp danh (yêu cầu tối thiểu 02 thành viên)

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 • Đơn đăng ký hợp danh (Phụ lục I-5 kèm theo Thông tư 01/2021);
 • Quy định công ty;
 • Danh sách thành viên của công ty hợp danh (Phụ lục I-9 kèm theo Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân / hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, kèm theo Quyết định thành lập / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác phải nộp bản sao chứng minh nhân dân hiện hành của người đại diện theo ủy quyền quản lý doanh nghiệp. thủ đô; Giấy ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định của Luật đầu tư và các văn bản điều chỉnh của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức / cá nhân thực hiện thủ tục.

Dịch vụ kế toán Tim Sen công ty hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0903 016 246 hoặc truy cập website